Het Farmacotherapeutisch Kompas gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren. Both selegiline and St John's wort can increase the risk of serotonin syndrome. Emsam is the only antidepressant used as a patch, with the hopes of easing the unpleasant side effects that come with antidepressants. Patients receiving therapy need to have monitored their blood pressure frequently to detect any evidence of pressor response. Alcohol is a depressant itself and affects the way your brain works.

We studied the association between diagnosed alcohol use disorders and PD. Alcohol is a depressant itself and affects the way your brain works. Selegiline patches may be worn while bathing or swimming.

Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.Voor meer informatie over symptomen en behandeling van een vergiftiging met selegiline contact opnemen met het MAO-B-remmer die door selectieve remming van het enzym mono-amine-oxidase-B de afbraak van dopamine in de hersenen remt. While taking selegiline and for 14 days after you stop, you must NOT eat foods that are high in tyramine, including: air dried meats, aged or fermented meats, sausage or salami (including cacciatore and mortadella), pickled herring; Niet 's avonds innemen.Als monotherapie: Vaak (1-10%): stijging van leverenzymwaarden, slaperigheid, slapeloosheid, verwarring, hallucinaties, dyskinesie, vertigo, hoofdpijn, duizeligheid, bradycardie, misselijkheid.Soms (0,1-1%): stemmingsverandering, supraventriculaire tachycardie, droge mond.Zelden (0,01-0,1%): onrust, aritmie, orthostatische hypotensie, huidreacties, hyperhidrose, mictiestoornissen.Verder is gemeld: hyperseksualiteit, urineretentie.Selegiline kan de bijwerkingen van levodopa versterken, zoals dyskinesie, misselijkheid, verwardheid, hallucinaties, hoofdpijn, orthostatische hypotensie, aritmieën en vertigo; de dosering van levodopa kan worden teruggebracht tot circa 30%, waarna deze bijwerkingen gewoonlijk verdwijnen.Gelijktijdig gebruik met MAO-remmers, antidepressiva (SSRI's, SNRI's, tricyclische antidepressiva), sympathicomimetica en opioïden (pethidine) is gecontra-indiceerd, vanwege mogelijk optreden van het serotoninesyndroom. See 'Serotonin syndrome' and 'Monoamine-oxidase inhibitor' under Antidepressant drugs in BNF for more information and for specific advice on avoiding monoamine-oxidase inhibitors during and after administration of other serotonergic drugs. Na staken van fluoxetine minimaal vijf weken wachten, voor met selegiline te starten.

De werking van gelijktijdig toegediend levodopa wordt verlengd en versterkt. You should avoid or limit the use of alcohol while being treated with selegiline. Available for Android and iOS devices.

It is important to wash your hands after handling selegiline patches and to place the patch in a different location. 10 mg/dag. Gebruik van selegiline in een vroeg stadium van de ziekte van Parkinson kan aanvang met levodopatherapie uitstellen. Na staken van fluoxetine minimaal vijf weken wachten, voor met selegiline te starten.Niet gelijktijdig gebruiken met sympathicomimetica, centraal dempende stoffen en alcohol.Bij gelijktijdig gebruik met dopamine de aanbevolen startdosis van dopamine terugbrengen tot 10%.Gecombineerd gebruik met orale anticonceptiva vermijden, omdat een sterk verhoogde biologische beschikbaarheid van selegiline is waargenomen en gegevens voor eventuele dosisaanpassing ontbreken.Vanwege de hoge eiwitbinding extra aandacht schenken bij combinatie met geneesmiddelen met een nauwe therapeutische breedte, zoals digoxine en anticoagulantia.Bij gelijktijdig gebruik van een MAO-A-remmer tyraminerijk voedsel als kaas en gistproducten vermijden.Veel contra-indicaties worden voorzichtigheidshalve vermeld vanwege de theoretisch niet uit te sluiten sympathicomimetische werking.Vanwege het mogelijke optreden van duizeligheid tijdens behandeling niet rijden en geen machines bedienen.Wees voorzichtig bij algemene anesthesie; er zijn meldingen van respiratoire en cardiovasculaire depressie, hypotensie en coma.Bij gebruik van een hogere dosering selegiline (> 30 mg/dag) is er een groter risico van een hypertensie na inname van tyraminerijk voedsel.Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Na staken van selegiline minimaal veertien dagen wachten voordat met andere serotonerge middelen als MAO-remmers, SSRI's, SNRI's, tricyclische antidepressiva wordt begonnen.

Talk to your doctor if you have any questions or concerns. Om deze reden ook gelijktijdig gebruik met dextromethorfan en tramadol vermijden. We know the struggle, which is why we're uniquely qualified to help.Overdose is possible when using selegiline patches.