Dideral, anafilaksi öyküsü bulunan hastalarda kullanıldığında özellikle dikkatli olunmalıdır.Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilaçı kullanmamaları gerekir.Sitokrom P-450 enzimlerinin substratları, inhibitörleri ve indükleyicileri ile etkileşimlerPropranolol un metabolizması sırasında sitokrom P-450 sistemi dahilindeki (CYP2D6, 1A2, 2C19) çok sayıda enzim  işe karıştığı için; bu enzimlerden  biri veya birden fazlası tarafından metabolize edilen ilaçlarla birlikte kullanılması ya da bu enzimlerin aktivitesini etkileyen (indüksiyon veya inhibisyon şeklinde) ilaçlarla birlikte kullanılması, klinikle alakalı ilaç etkileşimlerine ya da etkililiğinde ve/veya toksisitesinde değişikliklere neden olabilir.CYP2D6 nin substratları veya inhibitörleri Amiodaron, simetidin, delavudin, fluoksetin, paroksetin, kinidin ve ritonavir gibi CYP2D6 nin substratları veya inhibitörleri olan ilaçlarla birlikte verilmesi, propranololun kandaki seviyesini ve/veya toksisitesini arttırabilir. Membran aksiyonunun aritmilerin tedavisindeki anlamlılığı kesin değildir.Propranololün antimigren etkisinin mekanizması kanıtlanmamıştır. Propranolol yüksek oranda proteinlere bağlanır (%90). Ask your pharmacist if you have any questions about the kind of ropinirole you receive at the pharmacy.Requip can be taken with or without food. Dideral 40 mg Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar : İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Karaciğer Bozukluğu Propranolol büyük ölçüde karaciğer tarafından metabolize olmaktadır bu sebeple sirozlu hastalarda, proteinlere bağlanmamış konsantrasyonunda artış ve yarı-ömründe uzama meydana gelmektedir.Dideral genellikle iyi tolere edilir. We comply with the HONcode standard for trustworthy health information -

Cold or allergy medicine, narcotic pain medicine, sleeping pills, muscle relaxers, and medicine for seizures, depression or anxiety can add to sleepiness caused by ropinirole. Anti-Ülser İlaçlarıPropranololun non-spesifik bir CYP450 inhibitörü olan simetidin ile birlikte verilmesi, propranololun EAA ve Cmax değerlerini sırasıyla %46 ve %35 oranında arttırmıştır. Propranololun fluvastatinin farmakokinetik özellikleri üstünde etkisi görülmemiştir. Uzun etkili propranolol ile metoklopramidin birlikte kullanılmasının, propranololun farmakokinetiği üstünde önemli bir etkisi olmamıştır.Kolesetiramin veya kolestipol gibi ilaçların propranolol ile birlikte kullanılması, propranolol konsantrasyonlarının %50 ye varan oranda azalmasına yol açmıştır.

Propranolol beta-adrenerjik blokaj için gerekli olan dozlarda kullanıldığında antiaritmik etki göstermektedir ve propranololün antiaritmik mekanizmasının başlıca bu şekilde olduğu düşünülmektedir. Propranolol kan-beyin bariyerini ve plasentayı aşar, anne sütüne geçer. Klonidin kullanmayı bırakan hastalara propranolol verilmesi durumunda dikkatli olunmalıdır.Prazosin beta-blokerlerle birlikte verildiğinde, ilk doza bağlı hipotansiyonda uzama görülmesiyle ilişkili bulunmuştur.Beta-blokerlerle birlikte terazosin veya doksazosin uygulanan hastalarda postüral hipotansiyon rapor edilmiştir.Reserpin gibi katekolamin tükettiren ilaç alan hastaların, dinlenme durumunda sempatik sinir aktivitesinde görülecek aşırı düşüş açısından yakından izlenmesi gerekir. Her iki ajan da miyokardın kasılma yeteneğini (kontraktilite) zayıflatabilir veya atriyoventriküler iletimi azaltabilir.Verapamil ve beta-blokerlerin birlikte kullanılması ile önemli şiddette bradikardi, kalp yetmezliği veya kardiyovasküler kollaps görüldüğüne dair raporlar bulunmaktadır.Kalp hastalığı bulunan kişilere propranolol ile diltiazemin birlikte verilmesinin bradikardi, hipotansiyon, yüksek dereceli kalp bloğu ve kalp yetmezliği ile ilişkili olduğu bulunmuştur.Nisoldipin ile birlikte verilmesi, propranololun ortalama Cmax ve EAA değerlerini sırasıyla % 50 ve % 30 oranında arttırır.